Försäljnings- och leveransvillkor

1. Användning
1.1.
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Hosta Industries, om inte annat avtalats skriftligen.

2. Offert och fullgörande av beställning
2.1.Offerter givna av Hosta Industries är giltiga i 30 dagar från offertdatum. Ordern är bindande först när Hosta Industries har avgivit en skriftlig orderbekräftelse. I händelse av brist på överensstämmelse mellan offert och offertbekräftelse gäller Hosta Industries orderbekräftelse.

3. Leverans
3.1.Leverans sker fritt från fabrik i enlighet med gällande Incoterms. I händelse av att Hosta Industries inte kan leverera i tid på grund av omständigheter som måste betraktas som force majeure skjuts leveransen upp. Hosta Industries ska i dessa fall meddela när leverans kan förväntas ske.

3.2. Kan köparen inte hämta leveransen på avtalad tid ombesörjer Hosta Industries att leveransen förvaras på köparens bekostnad och risk.

3.3. I händelse av försening ansvarar Hosta Industries inte för indirekta förluster, såsom förlorad förtjänst, driftsunderskott, följdskada eller omkostnad.

4. Pris och betalning
4.1.
Om inget annat anges är alla priser som Hosta uppger i danska kronor exklusive moms och andra offentliga avgifter. Hosta Industries förbehåller sig rätten att göra justeringar för förändringar i statliga avgifter, frakt, försäkring samt pris- och löneökningar, inklusive prisförändringar från underleverantörer och prisändringar på material.

4.2. Emballage i form av EUR-pallar samt Hosta-märkta pallkragar och lådor som levereras av Hosta Industries krediteras köparen när de efter kostnadsfri retur når Hosta Industries.

4.3. Betalningsvillkor är löpande månad plus 10 dagar om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning tas en dröjsmålsränta på 1 % per månad ut från förfallodagen.

5. Äganderätt
5.1. 
Hostas leverans förblir Hosta Industries egendom tills full betalning har erlagts.

6. Ansvar för fel
6.1.
Köparen är skyldig att undersöka leveransen så snart som möjligt och senast inom 8 dagar efter leverans. Alla fel eller brister som kunde konstateras vid en sådan undersökning ska reklameras skriftligt senast 14 dagar efter mottagandet av leveransen för att kunna beaktas.

6.2. Under alla omständigheter omfattar Hosta Industries ansvar endast defekter som konstateras senast ett år från den dag varorna ställdes till köparens förfogande.

6.3. Vid fel eller brister har Hosta Industries rätt och skyldighet att rätta till dessa enligt Hosta Industries val av reparation eller utbyte. Eventuella fel och brister berättigar inte köparen till prisavdrag eller hävning av avtalet.

6.4. Erkänner Hosta Industries att det förekommer ett fel eller en brist måste köparen returnera det defekta objektet till Hosta Industries på köparens risk och bekostnad.

6.5. Förutom ovanstående bär Hosta Industries inget ansvar för defekter. Detta gäller således varje förlust felet kan orsaka inklusive driftsunderskott, inkomstförlust och andra indirekta förluster och kostnader.

7. Produktansvar
7.1.I fråga om produktansvar gäller aktuella regler i dansk lag. Hosta Industries ansvarar dock aldrig för driftsunderskott, följdskador eller annan indirekt förlust eller omkostnad.

7.2. Hosta Industries ansvarar inte för skador som orsakas av leveransen

a. på tredje part, fast eller lös egendom som inträffar då leveransen är i köparens besittning eller har sålts vidare till tredje part.

b. på produkter som tillverkas av köparen eller på produkter i vilka de ingår, eller för skada på tredje part, fast eller lös egendom, som dessa produkter på grund av ändamålet orsakar.

7.3. Köparen ska hålla Hosta Industries skadeslös i den utsträckning Hosta Industries påtagit sig ansvar gentemot tredje part för sådan skada eller förlust som Hosta efter ovanstående inte är ansvarig för gentemot köparen

8. Tillämplig lag och jurisdiktion
8.1.Varje tvist som kan uppstå mellan Hosta Industries och köparen ska avgöras i enlighet med dansk lag och med rätten i Aalborg som rättsskipande domstol.

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra försäljnings- och leveransvillkor.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77