Certifieringar

Från början av 1973 har Hosta Industries strävat efter att leverera bästa möjliga produkt åt sina kunder. Som ett verktyg för metodstyrning med avsikt att uppnå högsta kvalitet införde vi 1993 kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001 som i dag efterlevs i hela huset. Detta genomsyrar hela verksamheten där alla anställda alltid gör sitt bästa för att leverera den goda kvalitet som kännetecknar Hosta Industries.

Miljö och arbetsmiljö är också viktiga fokusområden, och våra certifieringar bidrar till att upprätthålla ständig medvetenhet om miljö och arbetsmiljö samt efterlevnad av gällande lagar.

Klicka här för att öppna vårt certifikat för ledningssystem

Hosta Industries vill vara prioriterad samarbetspartner inom komplex stålbearbetning och säkerställa hög kundtillfredsställelse med fokus på kvalitet och leverans. Vi gör detta genom att:

 • Förbinda oss att upprätthålla ett godkänt kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001-standarden och kontinuerligt förbättra systemet
 • Upprätthålla och utveckla hög kompetens, flexibilitet och hög service
 • Vara i framkant avseende kunskap och teknik inom stålbearbetning och andra tjänster
 • Behålla och utveckla den kvalificerade personalstaben
 • Acceptera att följa krav från kunder och övriga samarbetspartner samt ha en öppen och tät dialog med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartner
 • Fokusera på ständiga förbättringar och skapa kvalitetsförbättringsmål och handlingsplaner för genomförandet av dessa
 • Se till att avdelningar och anställda känner till kvalitetssystemet och fortlöpande ge information om och utbildning i det

Hosta Industries vill arbeta målinriktat för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi gör detta genom att:

 • Förbinda oss att upprätthålla ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och kontinuerligt förbättra systemet i syfte att effektivisera företagets miljöarbete
 • Ställa upp förbättringsmål och handlingsplaner och systematiskt följa upp insatser och resultat avseende löpande förbättringar
 • Förbinda oss att följa alla tillämpliga lag- och myndighetskrav och säkerställa att kundernas krav på företagets miljöstyrning och tillhörande dokumentation efterlevs
 • Förbinda oss att skydda miljön genom att bland annat förebygga föroreningar och arbeta med hållbar resursförbrukning
 • Lyfta i flock – genom att aktivt involvera medarbetarna i miljöarbetet och se till att de har de nödvändiga och kvalificerade resurserna för uppgiften
 • Hjälpa kunder att hitta den mest miljövänliga tillverkningsmetoden
 • Se till att vid företagets val av leverantörer ta hänsyn till miljöfrågor
 • Utifrån den årliga miljötekniska översynen välja ut relevanta miljöbelastningar och minimera dessa i så stor utsträckning som möjligt
 • Hosta Industries har åtagit sig att garantera en säker och attraktiv arbetsplats genom att:
  • Förbinda oss att upprätthålla alla relevanta lagkrav, certifieringen ISO 45001:2018 och danska arbetsmiljöinspektionen Arbejdstilsynets förordning 1510:2018 för att systematisera det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kontinuerligt förbättra systemet
  • Genomföra våra aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte ger den anställde någon onödig belastning
  • Minimera och förebygga antalet olycksfall i arbetet och arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro
  • Arbeta målinriktat för att förbättra företagets arbetsmiljö genom att kontinuerligt bedöma och utvärdera potentiella risker
  • Skapa en attraktiv arbetsplats med hög trivsel och där personalen är tillfreds. Vi vill ha en sund och korrekt kultur som bidrar till en god psykisk arbetsmiljö
  • Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och se till att tillhandahålla nödvändig tid och resurser för arbetsmiljöarbetet

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77